Privacyverklaring

JOUW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Antine Breimer, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens, en
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
een klein deel (alleen de informatie die op de zorgnota staat vermeld) van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en ik aan de belastingwetgeving kan voldoen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

je naam
je geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling reflexzonetherapie’,
de kosten van de behandeling.

PRIVACY OP DE NOTA
Op de nota die u ontvangt na een Workshop of Training staan de volgende gegevens:
je naam
de datum van de dienst
een korte omschrijving van de dienst, bijvoorbeeld “workshop ouder&kind” of Lezing
de kosten van de dienst

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heb je het recht:

op inzage
op wijziging
om ‘vergeten’ te worden
te verzoeken om overdracht aan derden
op informatie

Neem gerust contact met mij op indien u vragen heeft ten aanzien van deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens. Natuurlijk help ik u ook graag indien u onverhoopt een klacht mocht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u hier desondanks niet samen met mij uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Volledigheidshalve wil ik u erop attenderen dat de inhoud van deze privacyverklaring kan wijzigen. In voorkomend geval kunt u de aangepaste verklaring vinden op deze website.